Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

15-18 กุมภาพันธ์ 2567  - โครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

15-18 กุมภาพันธ์ 2567  - โครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

 15-18 กุมภาพันธ์ 2567  

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 4  

ณ โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และความคิดจากกระบวนการการเรียนรู้ในห้องเรียนมาสอนให้แก่เด็กในชุมชน

และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม อันเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

Previous Article 🌟ประชาสัมพันธ์ 🌟 แจ้ง นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 หรือ นิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รายวิชา SWU300
Next Article คณะมนุษยศาสตร์ขอเเสดงความยินดีแก่ -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
Print
151 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top