Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

26 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะไอทีก่อนเข้ารับการฝึกงาน

26 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะไอทีก่อนเข้ารับการฝึกงาน

26 เมษายน 2566
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ นาวาตรี ชนัตถพงศ์ เสืองามเอี่ยม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Excel เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ในโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะไอทีก่อนเข้ารับการฝึกงาน
26 เมษายน 2566
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ นาวาตรี ชนัตถพงศ์ เสืองามเอี่ยม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Excel เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ในโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะไอทีก่อนเข้ารับการฝึกงาน
Previous Article 28 เมษายน 2566 | ภาพกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
Next Article 26 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษา การเข้าสังคมและการทำงาน ก่อนเข้ารับการฝึกงาน
Print
615 Rate this article:
4.3

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top