Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

3 เมษายน 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา “โครงการมนุษย์พร้อมฟัง” Read more

3 เมษายน 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา “โครงการมนุษย์พร้อมฟัง”

123468910Last

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top