Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม

Privacy Policy & Privacy Notice
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มศว  click
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  click
ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต  click
ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  click

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top