Search
× Search

งานบริหารและธุรการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารและธุรการ 
 การรับหนังสือราชการ  Download
 การส่งหนังสือราชการ  Download
​​​​​​​  การขออนุมัติใช้รถยนต์ของส่วนงาน
​​​​​​​  การขออนุมัติใช้ห้องเรียน ห้องประชุม
​​​​​​​  การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ผ่านระบบแจ้งซ่อม
​​​​​​​  การจองสื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบจองสื่อ
​​​​​​​  การบริหารจัดการสถานที่กรณีบุคลากรบรรจุ/ลาออก

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top