Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม

งานบริหารและธุรการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารและธุรการ 
 การรับหนังสือราชการ  Download
 การส่งหนังสือราชการ  Download
 การขออนุมัติใช้รถยนต์ของส่วนงาน
​​​​​​​  การขออนุมัติใช้ห้องเรียน ห้องประชุม
​​​​​​​  การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ผ่านระบบแจ้งซ่อม
​​​​​​​  การจองสื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบจองสื่อ
​​​​​​​  การบริหารจัดการสถานที่กรณีบุคลากรบรรจุ/ลาออก

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top