Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image
EdPEx

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
      ปีการศึกษา 2561
      ปีการศึกษา 2562
     ปีการศึกษา 2563
  แผนพัฒนาองค์กร
      ปีการศึกษา 2561
      ปีการศึกษา 2562
  รายงานการพัฒนาคุณภาพ 
      ปีที่ 1
     ปีที่ 2
     ปีที่ 3
  Feedback Report
      ปีการศึกษา 2562
     ปีการศึกษา 2563
  คู่มือ
  เอกสารประกอบกิจกรรม
  เอกสารและแบบฟอร์ม

SDG

  SDG

RANKING

  RANKING 

ระบบสารสนเทศ
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top