Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. Admission
  4. ข่าว
  5. วิจัย
  6. วิชาการ
  7. บริการวิชาการ
  8. ติดต่อเรา
  9. แบบฟอร์ม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

นโยบายการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  Click
นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)  Click
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  Click
·    ข้อมูลพื้นฐาน  Click   
·    การบริหารงาน  Click 
·    การบริหารเงินงบประมาณ  Click    
·    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Click     
·    การส่งเสริมความโปร่งใส  Click       

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
·    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะมนุษยศาสตร์  Click
·    รายงานดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
·    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะมนุษยศาสตร์  Click
·    รายงานดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top