คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search
image

รางวัลศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล” Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”

RSS
12

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2559            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2551             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2543         

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2558            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2550             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2542

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2557            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2549             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2556            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2540

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2547             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2539

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2554            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2546             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2553            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2545             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2552            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2544          

     

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top