Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

รางวัลศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัล โครงการการประกวดทักษะการสอน หัวข้อเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ด้วยสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน"วันที่ 2 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัล โครงการการประกวดทักษะการสอน หัวข้อเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ด้วยสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน"วันที่ 2 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย 🎉🎉🎉

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย 🎉🎉🎉
        นิสิตชั้นปีที่ 2
 นางสาวกวินทิพย์  วิสมภา
 นางสาวทรงพร     แสงทอง
 นายกิตติธัช          เสมอใจ
        ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2”
        นิสิตชั้นปีที่ 3
 นางสาวสุภัสสรา   ชูศรี
 นายวันอิบรอเฮม    เฮงดาดา
 นายอรรถชัย     ศิลายศ
         ได้รางวัล “ชมเชย”
         โครงการการประกวดทักษะการสอน หัวข้อเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ด้วยสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน"จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 2 เมษายน 2566
         นอกจากนี้นิสิตทั้ง 6 คนยังได้รับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย แบบ Active Learning" จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
#รางวัลแห่งความภาคภูมิใจครูภาษาไทยมศว
#THED
#SWU

Previous Article 3 เมษายน 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา “โครงการมนุษย์พร้อมฟัง”
Next Article นางสาวเจลดา ภูพนานุสรณ์ ศิษย์เก่าสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ประเภทรางวัลศิษย์เก่าดาวรุ่ง  เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ มศว 2566
Print
358 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2559            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2551             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2543         

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2558            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2550             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2542

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2557            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2549             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2556            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2540

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2547             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2539

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2554            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2546             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2553            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2545             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2552            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2544          

     

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top