Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

รางวัลศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีแก่ นายวันอิบรอเฮม เฮงดาดา นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนวิถีใหม่ปลอดภัยจากควันบุหรี่” Read more

ขอแสดงความยินดีแก่ นายวันอิบรอเฮม เฮงดาดา นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนวิถีใหม่ปลอดภัยจากควันบุหรี่”

ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวปัญจรัตน์ ครูส่ง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 จาก 100 บทกลอน ในการประกวด "ร้อยบทกลอนสมัยใหม่จากนักเรียนนักศึกษา" ครั้งที่ 35 Read more

ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวปัญจรัตน์ ครูส่ง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 จาก 100 บทกลอน ในการประกวด "ร้อยบทกลอนสมัยใหม่จากนักเรียนนักศึกษา" ครั้งที่ 35

ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิมพ์ชนก เนตรสว่าง ที่ได้รับคัดเลือกให้กล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 Read more

ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิมพ์ชนก เนตรสว่าง ที่ได้รับคัดเลือกให้กล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 4 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 4 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”

RSS
123468910Last

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2559            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2551             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2543         

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2558            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2550             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2542

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2557            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2549             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2556            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2540

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2547             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2539

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2554            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2546             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2553            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2545             รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537

        รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2552            รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2544          

     

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top