Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่ หมายเหตุ
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด Click
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก
หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
Click
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายงานรอบ 6 เดือน
Click
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Click
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
Click
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
Click
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
Click
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
Click
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top