Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครืนทรวีโรฆจะมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นิสิต

ต่างชาติที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เต็มหลักสูตร)
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประจำปีการศึกษา 2566
จำนวน 60 ทุน ๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

1. ต้องเป็นนิสิตต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย

1 ภาคการศึกษา และอาศัยอยู่ในประเทศไทย (หากอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการทำวิจัย

ณ ต่างประเทศ ต้องแนบหลักฐานพร้อมหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)

2.นิสิตต่างชาติจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. นิสิตต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ยังคงสถานะ นิสิตปกติ

หรืออยู่ระหว่างการรักษาสถานภาพ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญานิพนธ์/

สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

4. นิสิตต่างชาติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราค่าธรรมเนียมของนิสิตต่างชาติ

5. เป็นผู้มีความประพฤติตี มีทัศนคติที่ดี ไม่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ หากมีนิสิตผู้สนใจสมัครรับทุนขอให้

แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(รวบข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ฉบับเดียว พร้อมระบุชื่อไฟล์ เป็นชื่อนิสิต)

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์ม (QR code อันที่ 2)

2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เท่านั้น (SCB)

4. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับวีช่าอย่างละเอียด

5. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

**นิสิตที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถส่งเอกสารมาที่ นางสาวพรทิพย์ คงสุรีย์
porntipko@m.swu.ac.th ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. เพื่อรวบรวมใบสมัครฯ
ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หากส่งเอกสารการสมัครช้ากว่าเวลาที่
กำหนดจะไม่รับพิจารณา

ขอบคุณค่ะ

 

Previous Article 14 มีนาคม 2567-โครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 2
Next Article 5 เมษายน 2567 - คณะมนุษยศาสตร์ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
Print
131 Rate this article:
No rating

Documents to download

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top