Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประกาศให้นักเรียนผู้สมัคร TCAS รอบที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ONET ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2564
Prapawan Tantrakul

ประกาศให้นักเรียนผู้สมัคร TCAS รอบที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ONET ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2564

[TCAS 64]

ประกาศให้นักเรียนผู้สมัคร TCAS รอบที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ONET ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2564

         ขอให้ผู้สมัคร TCAS รอบที่ 2  Login เข้าระบบรับนิสิตใหม่ มศว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2564 เฉพาะผู้สมัครในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา ที่ใช้คะแนนเท่านั้น โดยสามารถ Login เข้าระบบรับนิสิตใหม่ มศว  คลิกเลือกเมนู "คะแนน สทศ." เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

         GAT/PAT (ดึงคะแนนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 64) /วิชาสามัญ (ดึงคะแนนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 64) และ ONET  ปีการศึกษา 2563 (ดึงคะแนนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 64) คะแนนสอบและวิชาสอบที่แสดงในระบบ จะแสดงเฉพาะรายวิชาที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  ดังนั้นผลคะแนนจะไม่ได้แสดงทุกวิชาที่ผู้สมัครเลือกสอบ จาก สทศ 

         กรณีข้อมูลคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัคร E-mail ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 และ ONET ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งระบุคะแนนที่ต้องการแก้ไข และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ไปยังงานรับนิสิตใหม่ ที่ E-mail: admission@swu.ac.th ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม  2564 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัย จะไม่แก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

** ทั้งนี้หากมีผู้สมัครรายใดที่แจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบคะแนน จาก สทศ แล้วผลคะแนนมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งโดยตรงที่งานรับนิสิตใหม่ มศว พร้อมกับยื่นหลักฐานผลคะแนนที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่ได้จะประมวลผลคะแนนและส่งผลให้หลักสูตรสาขาวิชาพิจารณาอีกครั้ง ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ E-mail: admission@swu.ac.th หรือ

โทรศัพท์ 084-230-2618   084-982-0062  084-058-3321   084-017-0676  091-737-7216 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

 

Announcement for TCAS second-round students. Please verify if your GAT / PAT / ONET and 9 general subjects scores are correct.

Do so from 2nd - 3rd of May 2021.

         You must log in to Swu admissions to verify your GAT / PAT / ONET and 9 general subjects scores from 2nd - 3rd of May 2021. This requirement is only for the students who have applied for any program that uses the GAT / PAT / ONET and 9 general subjects scores.

 

Please go to https://admission.swu.ac.th/admissions2/, and then click on the scores menu to verify them.

         In case of incorrect scores listed, you must send an email with your score reports (GAT / PAT / ONET and 9 general subjects) needed to be revised and your current contact number to Swu admissions at E-mail: admission@swu.ac.th by 3 May 2021. If your request is sent after the 3rd of May, your scores will not be revised/corrected.

Contact for further inquiries at Swu admissions,

E-mail: admission@swu.ac.th or

Phone: 084-230-2618 or 084-982-0062 or 084-058-3321 or 084-017-0676 or 091-737-7216 on weekdays.

 

ขอบคุณอินโฟกราฟิกจาก PRSWU

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับ นายรัตนพล ชื่นค้า นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Next Article มอบต้นไม้ให้มนุษยศาสตร์
Print
1205 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top