Search
× Search

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (1st week of May 2021)

You could leave your questions or send interesting news to an email: huswu@g.swu.ac.th

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา
Next Article โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
Print
71 Rate this article:
5.0

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top