Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2564
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2564

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (3th week of May 2021)

You could leave your questions or send interesting news to an email: huswu@g.swu.ac.th

Previous Article ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ" บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
Next Article ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ มุมมองมนุษย์ season 3 : เรื่องเล่าผ่านโควิด (ระลอกใหม่) ในหัวข้อ "ภาษาวิถีใหม่ เป๊ะปังอย่างไรในยุคโควิด"
Print
249 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top