Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3473
สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทางด้านสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ทั้งนี้ ข้อ 1 - 3 ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิใดวุฒิหนึ่งทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศึกษา
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด (นำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ส่งใบสมัครด้วย)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 222 ชั้น 2 โทร. 02-649-5543

Previous Article ฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ ขอเชิญบุคลากร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Infographic Design for Digital Storytelling
Next Article รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
Print
1856 Rate this article:
4.4

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top