Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1.1 งานประชาสัมพันธ์

1. เขียนข่าวภาษาไทย แปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษ ถ่ายภาพ ออกแบบสื่อ เช่น infographic poster brochure banner เป็นต้น

2. เป็น Admin ลงข่าวประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ของคณะฯ ทุกช่องทาง รวมถึงตอบคําถามต่างๆ บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ /ช่องทางอีเมล /โทรศัพท์/ และจุดประชาสัมพันธ์ที่คณะฯ

3. ประสานงานกับเครือข่ายแหล่งข่าว สื่อต่างๆ ภายนอกคณะ/นอกมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์

4. งานจัดทำเอกสาร ประสานงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ กรณีมีโรงเรียนมาเยี่ยมชม หรือไปประชาสัมพันธ์นอกสถานที่

5. จัดทำโครงการ Open house ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

6. เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

1.2 งานวิเทศสัมพันธ์

1. งานจัดทำเอกสาร ประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) ทั้งในและต่างประเทศ

2. งานติดต่อ ประสานงาน และรับรองอาคันตุกะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ

1.3 ประสานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในประเทศและต่างประเทศ และจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. งานนิสิตแลกเปลี่ยน กรณีเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ

3. งานโครงการ/กิจกรรม ในความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

4. งานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับนิสิตต่างชาติ เช่น International House

5. งานประสานงาน/ตอบคำถาม นิสิตต่างชาติ และอาจารย์ชาวต่างชาติ

1.4 งานวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ติดต่อประสานงานด้านเอกสารการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ กระบวนการจัดทำและเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน

1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานมอบหมายอื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32892&keyword=%C1%B9%D8%C9%C2

 

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

ในวันและเวลา ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โทร. 02-649-5543 ต่อ 16079 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

Previous Article ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น” จำนวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
Next Article [ข่าวหน่วยงานภายนอก] โครงการ ECE plus in the UK รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ระยะเวลาการรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2566
Print
788 Rate this article:
5.0

Documents to download

 • 7-2003(.png, 1.07 MB) - 266 download(s)

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top