Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Tokyo Woman's Christian University บรรยายพิเศษในรายวิชา JPN372 CONTEMPORARY AND MODERN JAPANESE LITERATURE
Prapawan Tantrakul

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Tokyo Woman's Christian University บรรยายพิเศษในรายวิชา JPN372 CONTEMPORARY AND MODERN JAPANESE LITERATURE

     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Tokyo Woman's Christian University ได้แก่ Prof. Hirofumi Wada และ Ms.Sae Kanda บรรยายพิเศษในรายวิชา JPN372 CONTEMPORARY AND MODERN JAPANESE LITERATURE มีนิสิตเข้าร่วมฟังทั้งหมด 58 คน (รวมทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์) หัวข้อบรรยายคือ "From Night of the Milky Way Railway (Miyazawa Kenji) to Galaxy Express 999 and Campanella (Yonezu Kenshi)"

     นอกจากนี้ ยังได้รับหนังสือผลงานเขียนของ Prof.Wada ชุด "Cats in Modern Japanese Literature" ฯลฯ จำนวน 5 เล่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าด้านวรรณกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยต่อไป

 

     Department of Japanese was honored by Prof. Hirofumi Wada and Ms. Sae Kanda, a Japanese speaker from Tokyo Woman's Christian University to give a special lecture in the course JPN372 CONTEMPORARY AND MODERN JAPANESE LITERATURE with the topic "From Night of the Milky Way Railway (Miyazawa Kenji) to Galaxy Express 999 and Campanella (Yonezu Kenshi)" which students attended 58 in total (in-class and online)

     Besides, Prof. Hirofumi Wada gave a series of books "Cats in Modern Japanese Literature" 5 volumes, which were written by Prof. Hirofumi Wada himself for the benefit of further researching Japanese literature in Thailand.

Previous Article โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นิสิตสาขา วท.บ.จิตวิทยา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
Next Article โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกด้านสารสนเทศ
Print
1223 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top