Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

13 มีนาคม 2567- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานและการเพิ่มพูนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม

13 มีนาคม 2567- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานและการเพิ่มพูนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานและการเพิ่มพูนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 38-1001 คณะมนุษยศาสตร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการหาสถานที่ฝึกงาน รวมทั้งในขณะฝึกปฏิบัติงานและการเพิ่มพูนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิติมา กมลเนตร เป็นหัวหน้าโครงการ  

Previous Article 15 มีนาคม 2567 - โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
Next Article [ทุนการศึกษานิสิต]- “ทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น”
Print
90 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top