Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

23 - 24 พฤษภาคม 2567 - โครงการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 - 24 พฤษภาคม 2567 - โครงการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายแผนงาน ได้จัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/ ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569)/ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 ณ Prima Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย, วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และโครงสร้างของคณะฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดเชิงระบบและนโยบายที่จำเป็น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรโดยเฉพาะสายวิชาการของคณะฯ รับทราบและตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพ

Previous Article รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0884 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
Next Article ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 5
Print
91 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top