Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

25 พฤษภาคม 2567 - ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิตด้านการประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษา
Dedanan Sawangrat

25 พฤษภาคม 2567 - ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิตด้านการประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษา

25 พฤษภาคม 2567 | ห้องประชุม 221 คณะมนุษยศาสตร์

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิตด้านการประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเพื่อให้นิสิตสามารถบอกผลการประเมินและให้คำปรึกษาผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล เป็นหัวหน้าโครงการ

Previous Article บันทึกความรู้สึกของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
Next Article 25 พฤษภาคม 2567 - ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม และวิพากษ์เค้าโครงวิจัยนิสิต ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
Print
88 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top