Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

25 พฤษภาคม 2567 - ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม และวิพากษ์เค้าโครงวิจัยนิสิต ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

25 พฤษภาคม 2567 - ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม และวิพากษ์เค้าโครงวิจัยนิสิต ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

25 พฤษภาคม 2567 | Zoom Meeting

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม และวิพากษ์เค้าโครงวิจัยนิสิต ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตผู้ร่วมโครงการเข้าใจรูปแบบและวิธีการเขียนเค้าโครงวิจัยสำหรับการค้นคว้าอิสระ และเพื่อให้นิสิตผู้ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ ดร.พิพิธพร อินพานิช เป็นหัวหน้าโครงการ

Previous Article 25 พฤษภาคม 2567 - ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิตด้านการประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษา
Next Article คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคนเก่ง - ได้รับรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Print
90 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top