Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

25-26 เมษายน 2567 -โครงการ LCI Year 2 Students Excursions to Digital Business and Hospitality Entrepreneurship Destinations

25-26 เมษายน 2567 -โครงการ LCI Year 2 Students Excursions to Digital Business and Hospitality Entrepreneurship Destinations

25-26 เมษายน 2567

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการ LCI Year 2 Students Excursions to Digital Business and Hospitality Entrepreneurship Destinations โดยมีอาจารย์ ดร. พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ เป็นประธานโครงการในครั้งนี้ โดยนำนิสิตปีที่ 2 ของหลักสูตรทั้งเอกธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจการบริการไปทัศนศึกษาดูงานที่กระทรวงพาณิชย์และ Health Land Resort and Spa ที่พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ในวันที่ 25 เมษายน หลักสูตรฯได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพงศ์กานต์ พรหมสาส์น ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Thaitrade.com กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) คุณธารธีรา ไตรนรพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการการค้าระหว่างประเทศ สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ จากกระทรวงพาณิชย์ มาบรรยายให้ความรู้ทางด้านการค้า การส่งออก การเจรจาธุรกิจ และ thaitrade.com ให้แก่นิสิต และจากนั้นได้เดินทางเข้าพักและดูงานที่ Health Land Resort and Spa ที่พัทยา จ.ชลบุรี

ในวันที่ 26 เมษายน ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Gen Z: The New Entrepreneurs

ในการเดินทางทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องการทำธุรกิจส่งออกและธุรกิจการบริการจากสถานที่จริงและจากผู้เชี่ยวชาญ

25-26 April 2024

The Language for Careers International Program (LCI) organizes LCI Year 2 Students Excursions to Digital Business and Hospitality Entrepreneurship Destinations

Dr. Phohnthip Naoise Smithsarakarn, Chair of the program, led the second-year students of both the Digital Business and Hospitality Management majors on a field trip to the Ministry of Commerce and Health Land Resort and Spa in Pattaya, Chonburi Province.

On April 25, the program received the generous support of:

Mr. Pongkarn Brohmsarn, Head of Thaitrade.com Division, Office of Digital Commerce Market, Department of International Trade Promotion (DITP)

Ms. Tharntheera Trainorapongsa, Trade Officer, Senior Professional Level, Office of Information Technology and Service Development (ITSD), Department of International Trade Promotion (DITP)

Trade officers from the Ministry of Commerce

The speakers gave lectures on trade, export, business negotiations, and thaitrade.com to the students. The students then checked into and observed operations at Health Land Resort and Spa in Pattaya, Chonburi Province.

On April 26, the program was honored to have:

Assoc. Prof. Dr. Siritas Kettanurak, Department of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University.

He delivered a lecture on the topic of "Gen Z: The New Entrepreneurs."

The field trip was an opportunity for students to broaden their horizons and learn about export and hospitality businesses from real-world locations and experts.

Previous Article 23 เมษายน 2567- โครงการบริการวิชาการมนุษย์ไม่หยุด Care “ดูแลสังคมให้สงบสุขผ่านความสนุกจากเทศกาลสงกรานต์"
Next Article 29 เมษายน 2567- โครงการปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
Print
120 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top