Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

30 พฤศจิกายน 2566 โครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 1

30 พฤศจิกายน 2566 โครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 1

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์  
ได้จัดโครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 1 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยมี อาจารย์อนุสรา  ดีไหว้  เป็นประธานโครงการฯ  ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คุณภรณี  แทนสวัสดิ์ ผู้มีความรู้ความสามารถมาบรรยายหัวข้อเรื่อง "การสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยกับภูมิปัญญาไทย" ให้แก่นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลงานออกมาเป็นการสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ เช่น บทความหรือสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้

Previous Article LCI Project , From October 24 to November 16, 2023, LCI organized an academic service project in Nakhon Nayok.
Next Article คณะมนุษยศาสตร์ขอเเสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ที่ได้รับการรับรอง UKPSF
Print
190 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top