Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

4 เมษายน 2567 -ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตระหนักรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

4 เมษายน 2567 -ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตระหนักรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตระหนักรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรพงษ์ เจริญกรกิจ เป็นวิทยากร

และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

ดำเนินรายการโดย อาจารย์วนารัตน์ น้อยเล็ก

หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย 2 หัวข้อได้แก่

1.หลักการและข้อกำหนดที่สำคัญใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.การกำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้เก็บ ผู้ใช้และเผยแพร่ข้อมูล”

โดยกิจกรรมนี้ ให้สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่ประสงค์ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรูณาติดต่อ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

โทร 02-649-5000 ต่อ 16292 หรือ inbox Facebook Fanpage

Previous Article 3 เมษายน 2567 - การประชุมความร่วมมือกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
Next Article โครงการบริการวิชาการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงานสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
Print
118 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top