Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม

ประวัติการพัฒนางานสารสนเทศ

ประวัติการพัฒนา
2561 (2018)
- 15 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดำเนินการย้ายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเก่ามาใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้
- 28 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อระบบเครือข่ายแบบมีสาย พร้อมติดตั้ง ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยน Switch และสาย LAN อาคาร 2
2562 (2019)
- 27 กันยายน 2562 จัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายในห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
2563 (2020)
- 1 มิถุนายน 2563 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสำรอง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำรองพร้อมทั้งทดสอบคืนค่าระบบที่ดำเนินการสำรอง
2564 (2021)
- 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดซื้อกล้อง (เว็บแคม) ที่มีไมค์ในตัว สำหรับสอนออนไลน์ ในห้องเรียน
2565 (2022)
- 6 มกราคม 2565 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดิทัศน์ สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1
2566 (2023)
- 15 มกราคม 2566 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง อาคาร 38 ชั้น 2 
- 15 มกราคม 2566 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ดำเนินการย้ายข้อมูลพร้อมทั้งทดสอบระบบ อาคาร 2 ชั้น 2
2567 (2024)
- 12 มกราคม 2567 จัดการพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งาน 10 Gbps ได้ทั้งอาคาร 38 และอาคาร 2

ประวัติไฟฟ้าดับ – เหตุขัดข้อง19 พฤษภาคม 2564  เวลา 15.56 - 15-56 น. ไฟฟ้าตก เพราะฝนตกหนัก ระยะเวลาต่ำกว่านาที
28 กันยายน 2564  เวลา 17.30 - 20.15 น.  ไฟฟ้าดับ เพราะฝนตกหนัก
30 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00 – 12.00 น. ไฟฟ้าดับ เพราะตัดไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าชั้น 2 อาคาร 38
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.28 - 16.00 น. ไฟฟ้าดับ
18 ธันวาคม 2564 เวลา 16.40 - 09.00 น.  ไฟฟ้าดับ
24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.09 - 10.10 น. ไฟฟ้าตก
24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.46 - 10.46 น. ไฟฟ้าตก
19 มกราคม 2565 เวลา 4.02 - 4.03 น. ไฟฟ้าตก
22 มกราคม 2565 เวลา 7.02 - 7.03 น. ไฟฟ้าตก
24 มกราคม 2565 เวลา 9.02 - 9.03 น. ไฟฟ้าตก
5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.24 - 7.25 น. ไฟฟ้าตก
7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.19 - 8.20 น. ไฟฟ้าตก
15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 4.06 - 8.26 น. ไฟฟ้าดับ
22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.51 - 15.55 น. ไฟฟ้าดับ
15 เมษายน 2565 เวลา 12.02 - 12.05 น. ไฟฟ้าดับ
24 เมษายน 2565 เวลา 6.48. - 6.52 น. ไฟฟ้าดับ
25 เมษายน 2565 เวลา 6.13 - 6.17 น. ไฟฟ้าดับ
7 พฤษภาคม 2565 เวลา 5.51 - 5.52 น. ไฟฟ้าตก
13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.05 - 9.06 น. ไฟฟ้าตก
27 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.45- 7.49 น. ไฟฟ้าดับ
31 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.43- 22.44 น. ไฟฟ้าตก
6 มิถุนายน 2565 เวลา 7.31 - 7.32 น. ไฟฟ้าตก
7 มิถุนายน 2565 เวลา 16.41 - 16.42 น. ไฟฟ้าตก
20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.53 - 15.54 น. ไฟฟ้าตก
3 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.36 - 17.37 น. ไฟฟ้าตก
2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.45 - 11.50 น. ไฟฟ้าตก
15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.59 - 10.00 น. ไฟฟ้าตก
15 กันยายน 2565 เวลา 14.24 - 14.28 น. ไฟฟ้าตก
8 ตุลาคม 2565 เวลา 15.33 - 15.34 น. ไฟฟ้าตก
10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.31 - 14.32 น. ไฟฟ้าตก
15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 6.17 - 6.18 น. ไฟฟ้าตก
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.13 - 10.18 น. ไฟฟ้าดับ
26 ธันวาคม 2565 เวลา 11.54 - 11.55 น. ไฟฟ้าตก
5 มกราคม 2566 เวลา 7.33 - 7.34 น. ไฟฟ้าตก
7 มกราคม 2566 เวลา 15.21 - 15.22 น. ไฟฟ้าตก
9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.08 - 15.09 น ไฟฟ้าตก
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.54- 15.55 น ไฟฟ้าตก
5 มีนาคม 2566 เวลา 13.13- 13.17 น ไฟฟ้าดับ
8 มีนาคม 2566 เวลา 9.20- 16.14 น ไฟฟ้าตก
7 เมษายน 2566 เวลา 13.22- 13.24 น ไฟฟ้าตก
25 เมษายน 2566 เวลา 16.12- 16.13 น ไฟฟ้าตก
10 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.32 - 17.33 น ไฟฟ้าตก
5 มิถุนายน 2566 เวลา 9.35 - 11.35 น. ไฟฟ้าดับ
9 กันยายน 2566 เวลา 7.40 - 8.00 น. ไฟฟ้าส่วนกลางดับ ATS รีเซ็ต
12 ตุลาคม 2566 เวลา 20.18 20.19 น. ไฟฟ้าตก
18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 8.01 น. ไฟฟ้าตก
16 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 - 16.31 น. ไฟฟ้าตก
1 มกราคม 2567 เวลา 7.48 - 7.49 น. ไฟฟ้าตก
12 มกราคม 2567 เวลา 2.42 - 2.43 น. ไฟฟ้าตก

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top