ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้คณะมนุษษยศาสตร์ พ.ศ. 2562 ประเภทค่าสอนเกินภาระงานปกติ ของหลักสูตรที่กำหนดให้สอนในเวลาราชการและหลักสูตรนอกเวลาราชการ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้คณะมนุษษยศาสตร์ พ.ศ. 2562 ประเภทค่าสอนเกินภาระงานปกติของอาจารย์ชาวต่างชาติที่ทำสัญญาจ้าง
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้คณะมนุษษยศาสตร์ พ.ศ. 2562 ประเภทค่าสอนและค่าคุมสอบสำหรับอาจารย์พิเศษ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ
ซ้อมทำความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ (รวมฉบับที่ 1, 2, 3)
- ฉบับที่ 1
- ฉบับที่ 2
- ฉบับที่ 3
แนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ (9 ธ.ค. 2558)
แนวปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ว 399 15 พ.ย. 2550)
แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ว37 ลว 6 ม.ค.59)
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ว121 29 พ.ย. 2553)
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (14 ม.ค. 2556)
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) + ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) + ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
เกณฑ์การจ่ายเงิน-บริการวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 6)
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ เงิน งปม.แผ่นดิน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
คำสั่งเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน และแนบภาพถ่ายวัสดุที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
คำสั่งเรื่องขยายเวลาให้หน่วยงานเบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น ประจำปีงบประมาณ 2558
คำสั่งเรื่องให้หน่วยงานปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
คำสั่งเรื่องกำหนดอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับจัดโครงการฝึกอบรมที่เบิกจ่ายเงินรายได้
คำสั่งเรื่องการเบิกค่าตอบแทนสำหรับวิทยากรภายนอก
คำสั่งเรื่องให้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา

ประกาศเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน อ.พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร คณะมนุษยศาสตร์ (4 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2561  
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562