Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. Admission
  4. ข่าว
  5. วิจัย
  6. วิชาการ
  7. บริการวิชาการ
  8. ติดต่อเรา
  9. แบบฟอร์ม

Privacy Policy & Privacy Notice
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มศว  click
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  click
ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต  click
ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  click

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top