Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่ หมายเหตุ
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
และระยะเวลาในการดำเนินการ
Click
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
Click
o13 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน
อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
Click
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่ หมายเหตุ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
Click
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่ หมายเหตุ
o15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทาง
การปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

Click
o16 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
Click
o17 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
Click
o18 E–Service
ช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง
เดินทางมายังหน่วยงาน
Click
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top