Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์

สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ โดยการ Scan QR Code หรือ ไปที่ https://bit.ly/3BoZv9R

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกที่มีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์ ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

Previous Article คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ร่วมลงนามถวายพระพร
Next Article ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
Print
876 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top