Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

📣 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล 📣
ในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ


1.นายฮานีฟ ลีฆะ (กศ.บ.ภาษาไทย ) ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัล “ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ”ผลงานเรื่องสั้น เรื่อง "ค่่าคืนในเดือนอันแสนประเสิรฐ" ในการประกวดสื่อสันติภาพ ระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 9 ประจ่าปีการศึกษา 2566
จัดโดย สถาบันสื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.นายวันอิบรอเฮม    เฮงดาดา    (กศ.บ.ภาษาไทย )  ชั้นปีที่ 4

ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จัดโดย สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัดยะลา

3.นางสาวทรงพร แสงทอง (กศ.บ.ภาษาไทย ) ชั้นปีที่ 3
ได้รับ "รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1" จากการประกวดพูดฉับพลัน ระดับอุดมศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

4.นางสาวณัฐฐิญา อัศวินก่อวัฒนา ชั้นปีที่ 1 (ศศ.บ.ภาษาจีน) 

5. นายกิตติพงศ์ วังรัตนาศิริกุล ชั้นปีที่ 3    (ศศ.บ.ภาษาจีน) 

ได้รับ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

6. นางสาวสุธาสินี ผิวอ่อน    (ศศ.บ.ภาษาเกาหลี ) ชั้นปีที่ 4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี Ambassador Cup ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมฉลองวันภาษาเกาหลี

จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

 

7.นายสมชัย แซ่ห่อ (ศศ.บ.ภาษาจีน) ชั้นปีที่ 3 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ        

8. นางสาวสุวัจนี มาลา (ศศ.บ.ภาษาจีน) ชั้นปีที่ 1 ได้รับ รางวัลชมเชย        

9. นายสุรวัช นามนู (ศศ.บ.ภาษาจีน)  ชั้นปีที่ 1 ได้รับ รางวัลชมเชย            

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประกอบไปด้วย 1.การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาจีน) 2.การตอบคำถามวัดความรู้ (ภาษาจีน) และการแสดงความสามารถพิเศษ  (เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน)

จัดโดย สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ณ ศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

 

10.นายถิรวัสส์ อัครเดชเรืองศรี (ศศ.บ.ภาษาจีน) ชั้นปีที่ 4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ                  

11.นายติณณ์ อ่อนจันทร์ (ศศ.บ.ภาษาจีน) ชั้นปีที่ 4ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1            

12.นายสุริยัน โชติฤทัยปรีดา (ศศ.บ.ภาษาจีน) ชั้นปีที่ 4ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     

“การแข่งขันการแปลและการล่ามไทยจีน-จีนไทย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลางของประเทศไทย” รอบชิงชนะเลิศ

จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

13.นางสาวเจนนิสา ใจงามผ่องแผ้ว  ( ศศ.บ.ภาษาจีน ) ชั้นปีที่ 2 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ (ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน)

"การแข่งขันแปล-ล่ามจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 12" จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

14.นางสาวชลิดา สังสมานันท์   ( ศศ.บ.ภาษาจีน ) ชั้นปีที่ 2        

15.นางสาวธนิดา เบ็ญจมาศ          ( ศศ.บ.ภาษาจีน ) ชั้นปีที่ 2 

16นางสาววีรดา จันทร์ประภาศ        ( ศศ.บ.ภาษาจีน )  ชั้นปีที่ 2

ได้รับ างวัลระดับทอง (ชนะเลิศ) โครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566 รอบชิงชนะเลิศ

จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้จัดโครงการ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YiiEC) และกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เป็นผู้ดำเนินโครงการ และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนโครงการ

 

 

Previous Article [ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา] ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566
Next Article นิสิตได้รับรางวัล "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"ในโครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566
Print
68 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top