Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
Prapawan Tantrakul

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

Announcement of the Faculty of Humanities

Subject: Measures to prevent the spread of COVID-19, dated 19 July 2021.

 

Previous Article ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์
Next Article ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกชั้นปี เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านมาสคอตประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ น้อง "โพธิ์โพธิ์"
Print
393 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top