Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประกาศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ไม่มีชื่อในการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 21 ม.ค. 66 นี้
Admin P

ประกาศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ไม่มีชื่อในการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 21 ม.ค. 66 นี้

ประชาสัมพันธ์จากคณะมนุษยศาสตร์]
🔈ประกาศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ไม่มีชื่อในการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 21 ม.ค. 66 นี้

📍สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อ และได้ลงชื่อเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบไว้นั้น
📍คณะมนุษยศาสตร์ขอแจ้งว่า เนื่องจากมีจำนวนจำกัดของที่นั่งสอบในรอบการสอบของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงทำให้ไม่สามารถสอบในรอบนี้ได้
📌📌ทั้งนี้ นิสิตสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ฯ ของมหาวิทยาลัย หรือ ลงทะเบียนรายวิชา SWU 300 ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 📌📌
Previous Article December 13, 2023 | Shantou University - The Signing Ceremony of MoU between Srinakharinwirot University (SWU) and Shantou University
Next Article ร่วมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพื่อน้องคณะมนุษยศาสตร์ มศว 🙂 เพื่อสนับสนุนเป็น ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 💟เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
Print
206 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top