Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเเจ้งเตือน EMAIL ให้กับผู้ใช้บริการที่ใช้พื้นที่เกินกำหนด
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเเจ้งเตือน EMAIL ให้กับผู้ใช้บริการที่ใช้พื้นที่เกินกำหนด

[สำนักคอมพิวเตอร์]

📢ประชาสัมพันธ์

📧เรื่อง การเเจ้งเตือน EMAIL ให้กับผู้ใช้บริการที่ใช้พื้นที่เกินกำหนด

----------------------------------------------------------------

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการประกาศ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 เรื่อง “ขอความร่วมมือในการปรับลดขนาดพื้นที่การใช้งาน GAFE Account ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ของท่านให้มีการใช้งานไม่เกิน 20 GB“

📧ทางสำนักคอมพิวเตอร์จะเริ่มดำเนินการส่งอีเมลแจ้งเตือนเป็นระยะ

ให้กับผู้ใช้บริการที่ใช้พื้นที่เกินกำหนด เพื่อขอให้ท่านดำเนินการจัดการพื้นที่การใช้งานของท่าน

📌ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

หากยังมีการใช้งานเกินกำหนด ทางผู้ดูแลระบบขออนุญาต❌ระงับการให้บริการ Account ดังกล่าว❌เพื่อรอการดำเนินการอื่นๆต่อไป

📧อีเมลที่ส่งจะไม่มีข้อมูลดังนี้

👉ไม่มีการให้ click link

👉ไม่มีช่องทางในการเพิ่มพื้นที่

👉ไม่มีค่าใช้จ่าย

👉ไม่ขอข้อมูล Username หรือ Password

 

Announcement

Email Reminder for Users with Exceeded GAFE Account Storage

Due to the Computer Center Announcement on 5th January 2022 “Request for GAFE Account, g.swu.ac.th Domain to Reduce Usage Storage Limitation to 20 GB”, the Computer Center will periodically send email reminder to users with exceeded GAFE account storage limit to ask for your cooperation in reducing the usage space within 31st october 2022.

If the users exceed the storage quota, they will be suspended from the GAFE services.

The email reminder will not contain:

👉Links

👉Additional storage offer

👉Additional payment

👉Request for username and password information

Previous Article ประกาศ ปิดการสร้าง Google Shared drive ใหม่
Next Article โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก: เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Print
608 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top