Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4033
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน/แปล ภาษาอังกฤษได้ สามารถส่งผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOFEL CU-TEP ฯลฯ (ถ้ามี)
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point การสืบค้นข้อมูล Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
4. มีความรู้ความเข้าใจในประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การนําเสนอและการทํางานเป็นทีมได้อย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร.0 2649 – 5000 ต่อ 16079

Previous Article TCAS64 รอบ 3: Admission 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
Next Article ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
Print
1273 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top