Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

หนังสือ "รู้ข่าวรู้จีน" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ส่วนหนึ่งของ "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก"
Prapawan Tantrakul

หนังสือ "รู้ข่าวรู้จีน" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ส่วนหนึ่งของ "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก"

หนังสือ "รู้ข่าวรู้จีน" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ที่เรียนในรายวิชา CHN381 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น ภายในหนังสือ รวบรวมข่าวปัจจุบันเกี่ยวกับประเทศจีน โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวด พร้อมคำแปลภาษาไทยและรายการคำศัพท์เฉพาะในหมวดต่างๆ  

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมผลงาน สามารถสแกน QR Code ในภาพหรือ ไปที่ https://anyflip.com/ofikn/nsox/

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก" ที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้ศึกษาและฝึกทักษะการแปลภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษาแต่ละสาขาบรรยายและให้คำแนะนำ ซึ่งนอกจากจะนิสิตจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูลในภาษาต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการแปล โดยบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ความรู้ทางภาษาให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างอีกด้วย

The book "Ru khaw ru jeen (know the news, know China)", the work of the 3rd year students from the Bachelor of Arts Program in Oriental Languages (Chinese language) who studied in the course CHN381 Introduction to Chinese Translation. The book contains a collection of current news about China which is divided into 10 sections with Thai translations and specific vocabulary lists in different categories. For you are interested in viewing the work, you can scan the QR Code in the picture or via this link https://anyflip.com/ofikn/nsox/

This work is a part of the "Eastern Translation Potential Development Program" by the Bachelor of Arts program in Oriental Languages, Faculty of Humanities Srinakharinwirot University during February - June 2021. During the times, the students in the program studied and practiced Chinese, Japanese, and Korean translation skills with experts and native speakers of each language. Not only the students learned the process of searching for information in different languages ​​and practiced translating by integrating what they learned with related courses, but they could broaden their languages’ skills.

 

Previous Article ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14
Next Article ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564
Print
1281 Rate this article:
4.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top