Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

14 มีนาคม 2567 -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน

14 มีนาคม 2567 -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน

14 มีนาคม 2567

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน ให้แก่นิสิตในหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจาริณี  มาเวหา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน 

Previous Article [ทุนการศึกษานิสิต]- “ทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น”
Next Article [ทุนการศึกษานิสิต] -ทุนฝึกประสบการณ์การสอนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Print
87 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top