Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

14 มีนาคม 2567-โครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 2

14 มีนาคม 2567-โครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 2

14 มีนาคม 2567 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์

ได้จัดโครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 2 : กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพินทร คงสมบูรณ์ ประธานโครงการฯ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร อาจารย์บุญญา ศรีสมาน ผู้มีความรู้ความสามารถมาบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับชุมชน :

เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ให้แก่นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ออกมาเป็นการสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ เช่น สารคดี นิทาน หรือสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

Previous Article โครงการ "Journey Through Time: Exploring Historical Images, Image Critique, and Media Influence.”
Next Article ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
Print
80 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top