Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

28 เมษายน- “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” [75 ปี มศว]
Dedanan Sawangrat

28 เมษายน- “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” [75 ปี มศว]

[75 ปี มศว]

28 เมษายน

“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

75 ปี แห่งความรักและความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

#HUSWU #ทีมมศว #75ปีมศว #swuanniversary #swu75th

Previous Article 5 เมษายน 2567 - คณะมนุษยศาสตร์ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
Next Article แสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12
Print
59 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top