Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

9 -10 พฤษภาคม 2567 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการสารสนเทศ
Dedanan Sawangrat

9 -10 พฤษภาคม 2567 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการสารสนเทศ

9 - 10 พฤษภาคม 2567 | โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี สีวังคำ ประธานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Analytics and Data Visualization) การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ e-book และเว็บไซต์เบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ให้บริการสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) และโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ที่เข้าร่วมโครงการ”

Previous Article นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของอาจารย์ ดร.พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ
Next Article “ทุนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น”
Print
69 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top