Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู Read more

ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

First199200201202204206207208Last

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top