Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย นางสาวทรงพร แสงทอง ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" จากการประกวดพูดฉับพลัน ระดับอุดมศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา Read more

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย นางสาวทรงพร แสงทอง ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" จากการประกวดพูดฉับพลัน ระดับอุดมศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา

25 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันในหัวข้อ ภาษาเยอรมันเชื่อมโลกสู่สันติ ได้แก่ นางสาวจันทนา ชวนชม นางสาวชลันธร นางสาวชญานิศา และนายปัฏฐวีร์ Read more

25 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันในหัวข้อ ภาษาเยอรมันเชื่อมโลกสู่สันติ ได้แก่ นางสาวจันทนา ชวนชม นางสาวชลันธร นางสาวชญานิศา และนายปัฏฐวีร์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า อาจารย์จิรกฤต ยศประสิทธิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๑ Read more

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า อาจารย์จิรกฤต ยศประสิทธิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๑

First2345791011Last

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top