Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว SWU VACCINATION CENTER
Prapawan Tantrakul

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว SWU VACCINATION CENTER

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]

 

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว   

SWU VACCINATION CENTER

1. บุคลากร มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร

คำตอบ   ใช้ข้อมูลตามที่บุคลากร ได้เคยแจ้งความประสงค์ผ่านการสำรวจออนไลน์ ผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด ครั้งที่ผ่านมา

 ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์เพิ่ม ให้แจ้งผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด อีกครั้ง

           บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้แจ้งความประสงค์จากการสำรวจของทาง     

           จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นิสิต มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร

คำตอบ   ได้มีการส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนิสิต โดยมีแบบฟอร์มที่จัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย

           ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ดำเนินการติดต่อผ่านอาจารยที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานด้านนิสิต ของคณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

3. ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนอย่างไร

คำตอบ  ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน

          โดยเมื่อระบบมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

4. วัคซีนที่ทำการฉีด เป็นวัคซีนชนิดใด

คำตอบ  ชนิดของวัคซีนที่ทำการฉีด ยังไม่ระบุชนิด ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด

คำตอบ มศว ได้เตรียมพร้อมและวางเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรและดำเนินการส่งมอบวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

6.หากแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะทราบวันเวลา ที่ต้องฉีดวัคซีนได้อย่างไร

คำตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการจำนวนตามขีดความสามารถและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

7. จะติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน ของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ได้อย่างไร

คำตอบ เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook PRSWU และ Line @SWUBOT

 

SWU VACCINATION CENTER Q&A

For SWU faculty and staff

Q: How do I get my vaccine registration? 

A: You should have registered by now. We use the data that we have received from our online surveys via university and faculty. If you are not on the list or you would like to update your information, please contact your faculty or the university. 

Faculty and Staff of SWU Ongkharak will get the vaccines according to the list in the survey at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center.

For SWU Undergraduate Students

Q: How do I get the vaccine registration?

A: You should have registered by now. We use the data that we have received from our online surveys via university and faculty. If you are not on the list or you would like to update your information, please contact your faculty or the university. 

For SWU Graduate Students and the Publics

Q: How do I get the vaccine registration?

A: At this moment, vaccine registration is not available to our graduate students or the public yet. If it is available, we’ll inform you as soon as possible.

Q: What kind of vaccine is it?

A: It is still unconfirmed about what kind of vaccine it is. It will depend on the government distributions.

Q: When will we get the vaccines?

A: If as planned it should be on 7 June 2021. If you are on the registration list, we’ll contact you for the date of your vaccination.

Q: Where can I get up-to-date news from the SWU Vaccination center?

A: You can get up-to-date news via PRSWU Facebook page and Line @SWUBOT 

 

Previous Article ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Online Active Learning and Assessment"
Next Article Announcement of Srinakharinwirot University on Financial Support for International Students Affected by Coronavirus 2019 (COVID-19)
Print
2266 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top