Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota
Prapawan Tantrakul

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota

[TCAS 64]

 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota

ขอให้นักเรียน เข้าดูผลการคัดเลือก ผ่านระบบ Mytcas ที่ https://student.mytcas.com/

ตาม Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Mytcas 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วปฏิบัติดังนี้

1. สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่

https://student.mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) เฉพาะผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียน

2. เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ที่ 

https://student.mytcas.com/  หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

3. (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2)  รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ : วันรายงานตัวและรายละเอียดการรายงานตัว มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วใน TCAS รอบที่ 1 หรือ TCAS รอบที่ 2 ประสงค์จะขอคืนสิทธิ์เพื่อสมัครในรอบถัดไป

จะต้องขอคืนสิทธิ์ในวันที่กำหนด (วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2564) ที่ https://student.mytcas.com/

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต หากปรากฏในภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ

ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ แม้จะรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก

และคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ E-mail: admission@swu.ac.th หรือ 

โทรศัพท์ 084-230-2618   084-982-0062  084-058-3321   084-017-0676  091-737-7216 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=176

 

Announcement of the result of TCAS 64 round 2 Quota effective 10 March 2021

You can check the admission result via Mytas website: https://student.mytcas.com/ by using your registered username and password

The qualified candidates MUST do the following:

 1. Register at Mytcas website: https://student.mytcas.com/ to verify your eligibility (ONLY candidates who do not have an account)

 2. Log in to confirm your eligibility between 10-11 May 2021 at Mytcas website *if there is no confirmation during the specified date, the admission will be rejected. 

 3. When you have already confirmed your eligibility, report yourselves to Srinakharinwirot University at the link: http://istart.swu.ac.th ***PS. the reporting date and details will be announced on 14 May 2021

If you have already confirmed in TCAS Round 1 or 2 and you wish to cancel your eligibility in order to apply for the next round, you MUST proceed your request on 12-13 May 2021 at https://student.mytcas.com/

If the qualified candidates are found to be unqualified in any conditions of the admission application, they will be rejected and the University WON'T refund any fees in any circumstances. 

 

ขอขอบคุณ infographic จาก PRSWU

Previous Article ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Next Article ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้เดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และความต้องการในการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ที่จำเป็นในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ
Print
901 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top