Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5055
สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในสาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ประยุกต์ บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด (นำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ส่งใบสมัครด้วย)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 222 ชั้น 2 โทร. 02-649-5543

Previous Article The Center of Graduate Studies is accepting applications for graduate students in the second semester, the academic year 2022 (Round 1).
Next Article ขอแสดงความยินดีแก่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชมรมวรรณศิลป์ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลในการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี
Print
648 Rate this article:
3.8

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top