Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

26 เมษายน 2567 -ภาพกิจกรรมโครงการแนะแนวทางการขอทุนวิจัยระดับชาติ

26 เมษายน 2567 -ภาพกิจกรรมโครงการแนะแนวทางการขอทุนวิจัยระดับชาติ

26 เมษายน 2567 | ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวทางการขอทุนวิจัยระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและเทคนิคการยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มศว) และอาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ (อาจารย์สังกัดหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก เอกภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มศว) ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ

Previous Article 26 เมษายน 2567 - วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” 75 ปี มศว 2567
Next Article 26 เมษายน 2567 -ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร
Print
153 Rate this article:
2.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top