คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล” Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”

กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน “คามิชิไบ” ของนักศึกษาเอกไทยศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ (TUFS) และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (SWU) Read more

กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน “คามิชิไบ” ของนักศึกษาเอกไทยศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ (TUFS) และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (SWU)

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top