Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ZHONGQING CUP ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ZHONGQING CUP ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ZHONGQING CUP ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่าน ZOOM

ทีมที่ 1 ประกอบด้วย

นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ 

-นางสาวศรัญญา หยาง  

-นางสาวฐิตารีย์ สุวรรณธัมบุญ  

-นายณัฐวิโรจน์ โมคศิริ

นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

-นางสาวกรวรรณ ทิยาเวศ

-นายอภิชยุทธ นิลรัตน์

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และ

ทีมที่ 2

นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ 

-นางสาวศศิกร พุ่มคำ 

-นางสาววณิชยา สุนทรกิตติสกุล 

-นายนิติรักษ์ จันทแสง 

-นางสาวสมิตานัน เพชรเพ็ง

นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

-นางสาวปันพร หรนพ

ที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์สร้างงานดีเด่น

โดยกิจกรรมการประกวดจัดนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ไทยสร้างสรรค์” ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอสินค้าไทยสู่ตลาดจีน ซึ่งต้องประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาจีน แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ทักษะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดออนไลน์

 

Congratulations to the two SWU representative teams in receiving prizes from the Innovation and Online Marketing Media Production: ZHONGQING CUP #2 in 2021 held by the Confucius Institute, Chiang Mai University on 29 October 2021 via Zoom.

The first team that won the first prize comprises of our third-year undergraduate students from the Faculty of Humanities majoring in Chinese

-Saranya Yang

-Titaree Suwanthamboon

-Nattaviroj Moksiri

and the second-year undergraduate students from the Faculty of Business Admission for Society majoring in Marketing

-Apichayut Ninlarate

The second team that received the excellent creative work prize comprises of our third-year undergraduate students from the Faculty of Humanities majoring in Chinese

-Sasikorn Phumkham

-Wanichaya Sunthornkittisakul

-Nitirak Chanthasang

-Samitanan Petchpeng

and the third year undergraduate students from the Faculty of Business Admission for Society majoring in Accounting

-Panpon Horanop

This activity required the integration of Chinese skills, IT skills and marketing skills in order to present some Thai products in the Chinese market.

 

Previous Article ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 30
Next Article ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยเชิงวิชาการ” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย
Print
1037 Rate this article:
5.0

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top