Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14
Prapawan Tantrakul

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

เรื่อง นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14

Previous Article ขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 21 แบบออนไลน์ ของนิสิตปีที่ 4 รุ่นที่ 24 หลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว
Next Article หนังสือ "รู้ข่าวรู้จีน" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ส่วนหนึ่งของ "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก"
Print
353 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top