Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. Admission
  4. ข่าว
  5. วิจัย
  6. วิชาการ
  7. บริการวิชาการ
  8. ติดต่อเรา
  9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (2nd week of May 2021)

You could leave your questions or send interesting news to an email: huswu@g.swu.ac.th

Previous Article ขอให้ผู้ใช้งานบัญชี GAFE โอนย้ายข้อมูลบางส่วนออกจากบัญชี GAFE
Next Article จำนวนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่เปิดรับใน TCAS 64 รูปแบบที่ 3
Print
375 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top